چقدر داره زود میگذره عزیز دلم. چه زود داری بزرگ میشی کوچولوی شیرینم.

دردت به جون مادر. چقدر این روزا بغض دارم برات. چقدر دلم میخواد از شیرینی هات بیام بنویسم و این بغض لامصب نمیذاره. گل کوچولوی من خوب شو. خوب باش. چقدر بگم تا حالیت شه. نفسم به نفست بنده مامانی. نمیخوام اذیت شی. میخوام همه چیزای خوب دنیا فقط مال تو باشه. 

عزیزکم هرچند حال و روزم خوش نیست ولی مینویسم که یادم نره و خودت بخونی و به این روزا بخندی که چقدر الکی الکی مامانت رو اذیت کردی. در صورتیکه سالم و سرحال بودی

 

پاستالاد: پاستیل

تف فیلاد: پف فیل!

ای بابا کلی چیز آماده کرده بودم. یادم رفت که! میام مینویسم گل قشنگم. هرکدوم رو یادم اومد میام مینویسم عزیزکم.