عزیز دلم تموم شدن 14 ماهگیت مبارک گلم. 

گل مامان عروسک حیوانات برات گرفتیم بیشتر از همه با گاوه حال میکن. البته با صدای گاوه. هر کدوم از عروسکا رو دست میگیری دهنت رو جمع میکنی ومیگی مو مو. 

خوبه دیگه نه مامانی نه بابایی نه ددر هیچی. یادمون باشه اولین حرفت چی بود. مو مو