سلام کوچولوی قشنگم.

تموم شدن یازده ماهگیت مبارک عزیز دلم.

مامانی بمیرم برای گلو و سینه ات که انقدر که خاروندیش همه رو زخم کردی. بمیرم برات که مظلومی.

راستی مامانم اگه بدونی چه حالی میده وقتی سرم رو میکنم لای موهات و بو میکشم و بوست میکنم. خودت که نمیتونی هیچوقت این رو تجربه کنی طفلکم.

عزیز دلمی.

پ.ن: آآآآخ مامانی نمیدونی چه کیفی داره وقتی نگات میکنم که توی تلویزیون غرقی و خیارت رو با دندون میکنی و میذاری کف دستت و کف دستت رو میکنی تو دهنت که خیارت رو بخوری. نمیدونی که چه کیفی داره که یادم میاد من مامانتم. آآآآخ عزیزم اینهمه عشق رو چطوری میشه حالیت کرد؟؟

اون اوایل که به دنیا اومده بودی به مامانیت میگفتم کاش بچه دار نمیشدم. من تحمل و ظرفیت عشق به این بزرگی رو ندارم.

همه دنیامی کوچولوی قشنگم