عزیز دل قشنگم. یعنی برات بمیرم هم کمه.

سرما خوردی. میام داروهات رو بدم. میشونمت روی پام. شربت اول فاراموکوس بی دی. هم میزنم میریزم تو قاشق. دهنت رو باز میکنی میخوری. شربت دوم ایبوپروفن. هم میزنم میریزم تو قاشق. میخوری. شربت سوم سودوافدرین گفته یه قاشق چایخوری. میریزم میخوری. شربت چهارم دیفن هیدارمین کامپاند. میریزم. صورتت رو میکشی تو هم و میخوری. شربت ها رو میچینم تو سطل. برمیگردی سطل رو نگاه میکنی. خیالت راحت میشه که تموم شد داروها. میری پی بازی کردنت.

یعنی خدا تا آخر دنیا هم نمیتونه یکی مثل تو رو به هیچ کس دیگه ای بده. تکی پسرم یه دونه ای.