اسباب بازی هات رو جمع کردم. عروسک کوچولو رو هم گذاشتم سر جاش. اومدی با تحکم میگی نی نی بده! دادم بهت. گرفتیش پشتت و با اخم گفتی نگفتم؟! پسر منه! خدایا شکرت نوه دار شدم!!!

این "نگفتم" هم جریان داره. وقتی کار بدی بکنی ودعوات کنم بهت میگم "بهت گفتم این کار بده یا نه؟ گفتم یا نگفتم؟" در نتیجه این "نگفتم" خلاصه کل اون جمله منه.

یه نی نی دیگه هم داری که طفلک رو صبحا لخت میکن میبری میذاریش کف توالت و میگی نی نی پی پی کن.